S

shrtnr

Symfony app to shorten URLs. Bit.ly, but Symfony-er.